Administratorem osobowym danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Jasińska. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z regulaminem.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE OGÓLNE

 1. W dniu 25 maja 2018 roku w życie wchodzi (RODO) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylające jednocześnie dyrektywę 95/46/WE z 1995r.
 2. Rozporządzenie europejskie bezpośrednio i całościowo reguluje ochronę danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu jest ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów
 1. Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Jasińska ul. Narutowicza 1 23-200 Kraśnik NIP: 712-318- 65-37, REGON: 360255110, jako Administrator odpowiedzialnie podchodzi do problematyki ochrony danych osobowych swoich klientów.
 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi może skutkować brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Zakres gromadzonych danych

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów:
 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
 1. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo:
 • nazwę firmy
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy świadczenie usługi.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe Klienta uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystywane będą w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonania umowy handlowej, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług przez czas trwania w/w umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (zgodnie z art.6 RODO)
 2. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych takich jak – wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych.

W tej sytuacji Administrator z danych będzie korzystał:

 • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury (art. 6 ust.1c RODO),
 • przez czas, który regulują inne przepisy zgodnie z którymi należy przechowywać dane, np. podatkowe (art. 6 ust.1c RODO),
 1. Marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy lub na podstawie zgody Klienta do czasu jej cofnięcia
 1. Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, przedawniają się roszczenia wynikające z umowy

PRAWA KLIENTA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Klientowi przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do sprostowania – Klient ma prawo zgłosić do Administratora konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, lub przetwarzaniu danych.
 2. Prawo do usunięcia danych – Klient ma prawo złożyć wniosek o usunięcie W przypadku zasadności wniosku Administrator dokona niezwłocznego usunięcia danych.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Klient ma prawo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych. W przypadku zasadności wniosku Administrator może jedynie dane przechowywać.
 4. Prawo dostępu do danych – Korzystając z tego prawa Klient ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.
 5. Prawo do przeniesienia – Korzystając z tego prawa Klient ma możliwość przeniesienia przez Administratora danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora.
 6. Prawo do skargi – Jeżeli wykorzystane przez Administratora dane osobowe Klienta nie są związane z realizacją umowy handlowej, realizacją obowiązku prawnego lub nie stanowią prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jeżeli Klient uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

ADMINISTRATOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Jasińska

 1. Narutowicza 1 23-200 Kraśnik NIP: 712-318- 65-37, REGON: 360255110

 

Kontakt: radcaprawny@kancelariajasinska.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

Wypełnij formularz kontaktowy 

lub zadzwoń i umów się na spotkanie